لوله های گرمانرم - مقاومت در برابر مایعات شیمیایی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین مقاومت شیمیایی لوله‌های پلی اولفین، که برای انتقال مایعات در غیاب فشار و تنش طراحی شده اند، می‌باشد(برای مثال بارهای وارده از زمین با بارهای ترافیکی، تنش های دینامیکی یا تنشهای درونی). برای تعیین مقاومت شیمیایی در این روش، از تغییر در جرم و تغییر در خواص کششی، که ناشی از غوطه وری آزمونه‌هایی که از چنین لوله‌هایی گرفته شده، در مایعات شیمیایی، استفاده می‌شود. آزمون غوطه وری مطابق با استاندارد استاندارد ملی ۱-۱۲۹۲۵ انجام می‌شود.
این استاندارد ملی ایران برای ورقه های پلی اولفین نیز کاربرد دارد.