لوله های گرمانرم - مقاومت در برابر مایعات شیمیایی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین مقاومت شیمیایی لوله‌های پلی وینیل کلرید روکش نشده (PVC - U )، پلی وینیل کلرید بسیار فشرده (PVC-HI )، و پلی وینیل کلرید کلر دار شده ( PVC - C )، که برای انتقال مایعات در غیاب فشار و تنش طراحی شده اند، می‌باشد (برای مثال بارهای وارده از زمین یا بارهای ترافیکی، تنش های دینامیکی یا تنشهای درونی). برای تعیین مقاومت شیمیایی در این روش، از تغییر در جرم و تغییر در خواص کششی، که ناشی از غوطه ور شدن آزمونه‌هایی که از چنین لوله‌هایی گرفته شده است، در مایعات شیمیایی، استفاده می‌شود. آزمون غوطه وری مطابق با استاندارد ملی ۱-۱۲۹۲۵ انجام می‌شود.
این استاندارد ملی برای ورقهای پلی وینیل کلرید بدون نرم کننده ( PVC- U ) نیز کاربرد دارد.