لوله های گرمانرم - مقاومت در برابر مایعات شیمیایی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین مقاومت شیمیایی لوله های پلی وینیلیدین فلوراید (PVDF)، که برای انتقال مایعات در غیاب فشار و تنش طراحی شدهاند، می‌باشد (برای مثال بارهای وارده از زمین یا بارهای ترافیکی، تنش های دینامیکی یا تنشهای درونی). برای تعیین مقاومت شیمیایی در این روش، از تغییر در جرم و تغییر در خواص کششی، که ناشی از غوطه ور شدن آزمونه‌هایی که از چنین لوله‌هایی گرفته شده است، در مایعات شیمیایی، استفاده می‌شود. آزمون غوطه وری مطابق با استاندارد ملی ۱-۱۲۹۲۵ انجام می‌شود.
این استاندارد ملی برای ورق‌های (PVDF) نیز کاربرد دارد.