پلاستیکها- سیستم های لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین اصول کلی در سیستم‌های لوله کشی از جنس پلی اتیلن با پیوند عرضی (PE - X ) است. این سیستم برای آبرسانی آب سرد و گرم ساختمان‌ها برای مصرف انسانی و سیستم گرمایشی، تحت فشار و دمای طراحی براساس رده کاربری طبق جدول ۱ کاربرد دارد.
این استاندارد شامل محدوده شرایط کاربری ( رده کاربری)‌، فشار طراحی و رده‌های ابعاد لوله است. این استاندارد همچنین متغیر های آزمون را برای روش‌های آزمون ارجاع داده شده بیان می‌کند.
یاد آوری - مسئولیت انتخاب صحیح رده کاربری لوله و اتصالات پلی اتیلن با پیوند عرضی(PE-X ) با توجه به الزامات خاص و مقررات ملی مربوطه و آئین کار نصب به عهده مشاور یا خریدار می‌باشد.
این استاندارد ملی برای لوله های پلی اتیلن با پیوند عرضی ( PE- X )، اتصالات و ملحقات آن‌ها که جهت اتصال به سایر ملحقات پلاستیکی و غیر پلاستیکی مورد استفاده در سیستم های لوله کشی آب سرد و گرم در نظر گرفته شده، کاربرد دارد.
این استاندارد نیز برای لوله‌هایی که دارای لایه محافظ با ضخامت دیواره حداکثر تا ۰/۴ میلی متر(mm) با هر نوع چسب هستند کاربرد دارد. لوله‌های با لایه خارجی( حائل) بیشتر از ۰/۴ میلی متر (mm) طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱، ۲ ،۳ - ۱۲۷۵۳ : سال ۱۳۸۹ به عنوان لوله‌های چند لایه در نظر گرفته می‌شوند.