پلاستیکها- سیستم های لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی لوله‌ها در سیستم لوله کشی تهیه شده از جنس پلی اتیلن با پیوند عرضی ( PE - X ) است. این سیستم برای آبرسانی آب سرد و گرم ساختمان ها برای مصرف انسانی و سیستم گرمایشی تحت فشار و دمای طراحی براساس رده کاربری طبق جدول ۱ استاندارد۱ - ۱۳۲۰۵ : سال ۱۳۹۰ کاربرد دارد. این استاندارد شامل محدوده شرایط کاربری ( رده کاربری)، فشار طراحی و رده‌های ابعاد لوله است. این استاندارد همچنین متغیرهای آزمون را برای روش‌های آزمون ارجاع داده شده بیان می‌کند. یادآوری ۱- مسئولیت انتخاب صحیح رده کاربری لوله و اتصالات پلی اتیلن با پیوند عرضی( PE-X ) با توجه به ویژگی خاص آن‌ها و مقررات ملی مربوطه و آئین کار نصب به عهده مشاور یا خریدار می‌باشد. این استاندارد ملی برای لوله های پلی اتیلن با پیوند عرضی ( PE- X )، اتصالات و ملحقات آن‌ها جهت اتصال به سایر ملحقات پلاستیکی وغیر پلاستیکی مورد استفاده در سیستم های لوله کشی آب سرد و گرم در نظر گرفته شده، کاربرد دارد. همچنین این استاندارد در پنج قسمت که به ترتیب : اصول کلی این سیستم لوله کشی، ویژگی‌های لوله و آزمون‌های مربوط به آن، ویژگی‌های اتصالات و آزمون‌های مربوط به آن، همخوانی لوله و اتصال با شرایط کاربری به عنوان یک مجموعه سیستم و راهنمای ارزیابی انطباق می‌باشد.
این بخش همچنین ویژگی‌های آزمون برای روش‌های آزمونی را که در این استاندارد به آن رجوع شده است را مشخص می‌کند، در رابطه با دیگر قسمت‌های این استاندارد ملی برای لوله‌های پلی اتیلن با پیوند عرضی ( PE- X )، اتصالات، ملحقات آن‌ها و جهت اتصال به سایر ملحقات پلاستیکی و غیر پلاستیکی مورد استفاده در سیستم‌های لوله کشی، آب سرد و گرم در نظر گرفته شده و قابل استفاده می‌باشد.
همچنین این استاندارد برای لوله‌های با لایه های محافظ یا بدون آن‌ها کاربرد دارد.
یادآوری ۲ - در لوله‌های پلاستیکی که با لایه محافظ نازک به منظور جلوگیری یا کاهش نفوذ گازها و عبور نور از دیواره ارائه می‌شوند، الزامات تنش طراحی تنها براساس ضخامت لایه پایه پلی اتیلن با پیوند عرضی ( PE- X ) برآورده می‌شود.