پلاستیکها- سیستم های لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌ها و روش‌های آزمون اتصالات ساخته شده از مواد پلی اتیلن با پیوند عرضی ( PE - X ) در سیستم لوله کشی است. این سیستم برای آبرسانی آب سرد و گرم ساختمان برای مصارف انسانی و سیستم گرمایشی تحت فشار و دمای طراحی براساس رده کاربری طبق جدول ۱ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۳۲۰۵ : سال ۱۳۹۰ کاربرد دارد.
این استاندارد شامل شرایط کاری (رده‌های کاربری) و رده‌های فشار طراحی است و برای مقادیر دمای طراحی (Td)، حداکثر دمای طراحی( Tmax)، دمای ناکارآمدی (Tmal) غیر از مقادیر قید شده در جدول ۱ استاندارد ملی ایران شماره ۱- ۱۳۲۰۵ : سال ۱۳۹۰ کاربرد ندارد .
یادآوری مسئولیت انتخاب صحیح از رده کاربری لوله و اتصالات پلی اتیلن با پیوند عرضی ( PE-X ) با توجه به ویژگی خاص آن‌ها و مقررات ملی مربوطه و آئین کار نصب، به عهده مشاور یا خریدار می‌باشد.
این استاندارد همچنین برای اتصالات تهیه شده از مواد مشابه بمنظور اتصال با لوله‌های پلی اتیلن با پیوند عرضی (PE - X ) مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۲- ۱۳۲۰۵ : سال ۱۳۹۰ و نصب در سیستم لوله کشی آب سرد و گرم مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۵- ۱۳۲۰۵ : سال ۱۳۹۰ کاربرد دارد .
این استاندارد برای اتصالات زیر کاربرد دارد:
- اتصالات مکانیکی
- اتصالات جوش الکتریکی
- اتصالات رزوه ای