پلاستیکها- سیستم های لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌های همخوانی مجموعه لوله و اتصال با شرایط کاربری در سیستم های لوله کشی پلی اتیلن با پیوند عرضی (PE - X ) است. این سیستم برای آبرسانی آب سرد و گرم ساختمان‌ها برای مصارف انسانی با سیستم گرمایشی، تحت فشار و دمای طراحی براساس رده کاربری مطابق جدول ۱ استاندارد ملی ایران ش ماره : ۱- ۱۳۲۰۵: سال ۱۳۹۰ کاربرد دارد.
این استاندارد شامل شرایط کاربری (رده کاربری)، فشار طراحی و ابعاد لوله مرتبط با هر رده کاربری است، این استاندارد برای مقادیر دمای طراحی ،TD، حداکثر دمای طراحی، Tmax، دمای ناکارامدی، Tmal ، مطابق جدول ۱ استاندارد ملی ایران شماره ۱- ۱۳۲۰۵سال ۱۳۹۰ کاربرد دارد.
این استاندارد همچنین شاخص‌های آزمون برای روش های آزمون ارجاع داده شده را بیان می‌کند.
یادآوری - مسئولیت انتخاب صحیح رده کاربری لوله و اتصالات PE-X با توجه به مشخصه خاص آن‌ها و مقررات ملی مربوطه و آئین کار نصب به عهده مشاور یا خریدار است . در ارتباط با دیگر قسمت ها، این استاندارد برای لوله‌های PE- X، اتصالات PE - X و اتصال آن ها به دیگر پلاستیک‌ها یا مواد غیر پلاستیکی برای سیستم آبرسانی آب سرد و گرم کاربرد دارد‌.