پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مشخصات کلی سامانه‌های لوله گذاری پلی وینیل کلراید کلردارشده (PVC - C) با شرایط کاربری مورد استفاده در تاسیسات آب گرم و سرد داخل ساختمان جهت انتقال آب به منظور مصارف انسانی (سامانه‌های خانگی) و سامانه‌های گرمایشی، تحت فشار و دماهای طراحی مطابق با رده کاربرد (به جدول ۱ مراجعه کنید) می‌باشد.
این استاندارد طیفی از شرایط بهره برداری (رده‌های کاربرد)، فشار طراحی و رده‌های ابعادی لوله را در بر می‌گیرد. این استاندارد برای مقادیر دمای طراحی (TD)، حداکثر دمای طراحی (Tmax) یا دمای تخریب عملکرد (Tmal) که بیش از مقادیر تعیین شده در جدول ۱ می‌باشند، کاربرد ندارد.
یادآوری - مسئولیت انتخاب مناسب این ویژگی‌های با در نظر گرفتن الزامات خاص آن‌ها و مقررات ملی مربوط و آئین کارهای نصب، بر عهده کاربر نهایی با مشاور می‌باشد.
همچنین، برای روش‌های آزمون مورد اشاره در این استاندارد، پارامترهای آزمون ارائه می‌شوند. این استاندارد همراه با قسمت های دیگر آن، برای لوله‌ها، اتصالات و قطعات اتصال از جنس PVC- C و برای اتصالاتی شامل اجزائی از سایر مواد پلاستیکی و غیر پلاستیکی مورد استفاده در تاسیسات آب گرم و سرد کاربرد دارد.