پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک و روزمینی برای کاربردهای آب رسانی ، فاضلاب و زهکشی تحت فشار

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین راهنمای ارزیابی انطباق آمیزه‌ها یا فرمول بندی‌ها محصولات، محل‌های اتصال و سامانه‌های مونتاژشده مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۳۶۱ است؛ که قرار است در طرح کیفیت تولید کننده به عنوان بخشی از سامانه مدیریت کیفیت گنجانده شود. همچنین، این استاندارد راهنمای ایجاد روش‌های اجرایی مربوط به گواهی دهی شخص ثالث است.
یادآوری ۱- توصیه می شود که سامانه مدیریت کیفیت مطابق با ISIRI ISO 9001 یا سخت گیرانه‌تر از آن باشد.
یادآوری ۲- در صورت نیاز به گواهی شخص ثالث، توصیه می‌شود که اعتبارنامه سازمان گواهی دهنده ، برحسب کاربرد، مطابق با ISO / IEC 17021 با INSO ISO / IEC 17065 باشد.
یادآوری ۳ - مسؤولیت ارزیابی انطباق و صدور پروانه برعهده سازمان ملی استاندارد ایران است.
یادآوری ۴- برای کمک به کاربر این استاندارد، ماتریس پایه آزمون در پیوست الف ارائه شده است. این استاندارد همراه با قسمت‌های ۱ تا ۵ استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۳۶۱ برای سامانه های لوله گذاری پی وی سی صلب (PVC - U ) در کاربردهای مدفون در خاک و روزمینی به منظور آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار کاربرد دارد.