پلاستیکها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه‌ی ویژگی‌های سامانه های لوله گذاری تحت فشار پلی اتیلن (خطوط اصلی و انشعاب) برای کاربردهای مدفون در خاک یا روزمینی، به منظور آبرسانی برای مصارف انسانی، انتقال آب خام قبل از تصفیه، جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی تحت فشار، سامانه‌های فاضلاب تحت خلا، و آبرسانی برای سایر مصارف است.
یاد آوری ۱- برای اجزاء سامانه از جنس پلی اتیلن که به منظور انتقال آب برای مصارف انسانی و آب خام قبل از تصفیه استفاده می‌شوند، به بند ۵ این استاندارد مراجعه شود.
همچنین، برای روش‌های آزمون مورد اشاره در این استاندارد، پارامترهای آزمون ارائه می‌شوند.
این استاندارد همراه با استانداردهای ملی ۲-۱۴۴۲۷ تا ۵-۱۴۴۲۷ برای لوله‌ها، اتصالات و شیرآلات پلی اتیلن، محل‌های اتصال آن‌ها با هم و محل های اتصال آن‌ها با اجزائی از جنس سایر مواد، تحت شرایط زیر کاربرد دارد:
الف- حداکثر فشار کاری (MOP) تا ۲۵ بار
ب- دمای کاری °۲۰C به عنوان دمای مرجع
پ- مدفون در خاک
ت- محل تخلیه به دریا
ث- خوابانیده شده در بستر آب
ج- رو زمینی، شامل لوله‌های معلق در زیر پل‌ها.
یاد آوری ۲- برای کاربردهای با دمای کاری ثابت بزرگ تر از °۲۰C تا °۴۰C، پیوست الف مشاهده شود.
استاندارد ملی ۱۴۴۲۷، طیفی از فشارهای کاری مجاز را در بر می گیرد و الزامات مربوط به رنگ و افزودنی‌ها را نیز ارائه می‌دهد.