پلاستیکها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه‌ی ویژگی‌های لوله‌های پلی اتیلن برای کاربردهای مدفون در خاک یا روزمینی، به منظور آبرسانی برای مصارف انسانی، انتقال آب خام قبل از تصفیه، جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی تحت فشار، سامانه‌های فاضلاب تحت خلا، و آبرسانی برای سایر مصارف است.
یاد آوری ۱- این استاندارد برای لوله‌های چند لایه حاوی لایه‌های مانع کاربرد ندارد.
یاد آوری ۲- برای اجزاء سامانه از جنس پلی اتیلن که به منظور انتقال آب برای مصارف انسانی و آب خام قبل از تصفیه استفاده می‌شوند، به بند ۵-۳ این استاندارد مراجعه شود.
همچنین، برای روش‌های آزمون مورد اشاره در این استاندارد، پارامترهای آزمون ارائه می‌شوند.
این استاندارد همراه با استانداردهای ملی ۱-۱۴۴۲۷ و ۳-۱۴۴۲۷ تا ۵-۱۴۴۲۷ برای لوله‌های پلی اتیلن محل‌های اتصال آن‌ها با هم و محل‌های اتصال آن‌ها با اجزائی از جنس پلی اتیلن و سایر مواد، تحت شرایط زیر کاربرد دارد:
الف- حداکثر فشار کاری (MOP) تا ۲۵ بار
ب- دمای کاری °۲۰C به عنوان دمای مرجع
پ- مدفون در خاک
ت- محل تخلیه به دریا
ث- خوابانیده شده در بستر آب
ج- رو زمینی، شامل لوله‌های معلق در زیر پل‌ها.
یاد آوری ۳- برای کاربردهای با دمای کاری ثابت بزرگ تر از °۲۰C تا °۴۰C پیوست الف استاندارد ملی ۱-۱۴۴۲۷ مشاهده شود.
یادآوری ۴- سامانه های لوله گذاری از جنس پلی اتیلن برای کاربردهای روزمینی در صورتی که میانگین دمای سطح لوله فراتر از °۴۰C باشد، توصیه نمی‌شوند.