پلاستیکها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضلاب و زهکشی تحت فشار -پلی اتیلن (pe) قسمت 3- اتصالات

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه ی ویژگی‌های اتصالات پلی اتیلن برای کاربردهای مدفون در خاک یا روزمینی، به منظور آبرسانی برای مصارف انسانی، انتقال آب خام قبل از تصفیه، جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی تحت فشار، سامانه های فاضلاب تحت خلاء و آبرسانی برای سایر مصارف است.
یاد آوری ۱- برای اجزاء سامانه از جنس پلی اتیلن که به منظور آبرسانی برای مصارف انسانی و انتقال آب خام قبل از تصفیه استفاده می‌شوند، به بند ۵-۶ این استاندارد مراجعه شود.
همچنین، برای روش های آزمون مورد اشاره در این استاندارد، پارامترهای آزمون ارائه می‌شوند.
این استاندارد همراه با استانداردهای ملی ۱-۱۴۴۲۷، ۲-۱۴۴۲۷، ۴-۱۴۴۲۷ و ۵-۱۴۴۲۷ برای اتصالات پلی اتیلن، محل‌های اتصال آن‌ها با هم و محل‌های اتصال آن‌ها با اجزائی از جنس پلی اتیلن و سایر مواد، تحت شرایط زیر کاربرد دارد:
الف- حداکثر فشار کاری (MOP) تا ۲۵ بار
ب- دمای کاریه °۲۰C به عنوان دمای مرجع
پ- مدفون در خاک
ت- محل تخلیه به دریا
ث- خوابانیده شده در بستر آب
ج- رو زمینی، شامل لوله‌های معلق در زیر پل‌ها.
یاد آوری ۲- برای کاربردهای با دمای کاری ثابت بزرگ تر از °۲۰C تا °۴۰C ، پیوست الف استاندارد ملی ۱-۱۴۴۲۷ مشاهده شود.
استاندارد ملی ۱۴۴۲۷، طیفی از فشارهای کاری مجاز را در بر می‌گیرد و الزامات مربوط به رنگ و افزودنی‌ها را نیز ارائه می‌دهد.
یادآوری ۳- مسؤولیت انتخاب مناسب این ویژگی‌ها در چارچوب این استاندارد و در نظر گرفتن الزامات خاص آن‌ها برعهده خریداراست.
انواع اتصالات عبارتند از:
الف) اتصالات جوشی
١- اتصالات الکتروفیوژن
۲- اتصالات نری‌دار (برای جوش لب به لب با استفاده از وسایل گرماده و مادگی جوشی الکتروفیوژنی)
٣- اتصالات مادگی جوشی (پیوست الف مشاهده شود)
ب) اتصالات مکانیکی
١- اتصالات فشاری
۲- اتصالات فلنج داره
پ) اتصالات دست ساز (پیوست ب مشاهده شود).