پلاستیکها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضلاب و زهکشی تحت فشار

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه ی ویژگی‌های شیرالات یا بدنه شیرالات ساخته شده از پلی اتیلن برای کاربردهای مدفون در خاک یا روزمینی، به منظور آبرسانی برای مصارف انسانی، انتقال آب خام قبل از تصفیه، جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی تحت فشار، سامانه‌های فاضلاب تحت خلا، و آبرسانی برای سایر مصارف است.
یاد آوری ۱- برای شیر آلات با بدنه شیر آلات مورد استفاده در فاضلاب و زهکشی تحت فشار، ویژگی‌ها و آزمون‌های اضافی به ویژه برای مقاومت شیمیایی اجزاء در تماس با سیالات و مشخصات عملکردی، می تواند مطابق با الزامات کاربر نهایی در نظر گرفته شود.
یاد آوری ۲- برای اجزاء سامانه از جنس پلی اتیلن که به منظور آبرسانی برای مصارف انسانی و انتقال آب خام قبل از تصفیه استفاده می‌شوند، به بند ۵-۴ مراجعه شود همچنین، برای روش‌های آزمون مورد اشاره در این استاندارد، پارامترهای آزمون ارائه می‌شوند.
یاد آوری ۳- شیرآلات ساخته شده از موادی بجز پلی اتیلن که به منظور آبرسانی برای مصارف انسانی مطابق با استاندارد‌های مرتبط طراحی شده اند، در صورتی که رابط مناسب پلی اتیلن برای جوش لب به لب یا الکتروفیوژن را داشته باشند، می توانند در سامانه های لوله گذاری پلی اتیلن مطابق با استاندارد ملی ۱۴۴۲۷ استفاده شوند (استاندارد ملی ۳-۱۴۴۲۷ مشاهده شود).
این استاندارد همراه با استانداردهای ملی ۱-۱۴۴۲۷، ۲-۱۴۴۲۷، ۳-۱۴۴۲۷ و ۴-۱۴۴۲۷ برای لوله‌های اتصالات و شیرآلات پلی اتیلن، محل‌های اتصال آن‌ها با هم و محل‌های اتصال آن‌ها با اجزائی از جنس سایر مواد، تحت شرایط زیر کاربرد دارد:
الف- حداکثر فشار کاری (MOP) تا ۲۵ بار
ب- دمای کاری °۲۰C به عنوان دمای مرجع
پ- مدفون در خاک
ت- محل تخلیه به دریا
ث- خوابانیده شده در بستر آب
ج- رو زمینی، شامل لوله‌های معلق در زیر پل‌ها.
یاد آوری ۴- برای کاربردهای با دمای کاری ثابت بزرگ تر از °۲۰C تا °۴۰C، پیوست الف استاندارد ملی ۱-۱۴۴۲۷ مشاهده شود.
استاندارد ملی ۱۴۴۲۷، طیفی از فشارهای کاری مجاز را در بر می‌گیرد و الزامات مربوط به رنگ و افزودنی ها را نیز ارائه می‌دهد.
یادآوری ۵- مسؤولیت انتخاب مناسب این ویژگی‌ها در چارچوب این استاندارد و در نظر گرفتن الزامات خاص آن‌ها برعهده کاربر نهایی است.
این استاندارد دربرگیرنده شیر آلات برای لوله هایی با قطر خارجی اسمی کوچک تر یا مساوی با ۳۱۵mm است.