پلاستیکها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضلاب و زهکشی تحت فشار

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه‌ی الزامات کارایی سامانه‌های لوله گذاری مونتاژ شده پلی اتیلن برای کاربردهای مدفون در خاک یا روزمینی، به منظور آبرسانی برای مصارف انسانی، انتقال آب خام قبل از تصفیه، جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی تحت فشار، سامانه‌های فاضلاب مکشی، و آبرسانی برای سایر مصارف است.
همچنین، این استاندارد روش تهیه محل‌های اتصال آزمونه و آزمون‌های لازم برای انجام روی این محل‌های اتصال به منظور ارزیابی کارایی سامانه تحت شرایط عادی و سخت را مشخص می‌کند.
یادآوری ۱- برای اجزاء سامانه از جنس پلی اتیلن که به منظور آبرسانی برای مصارف انسانی و انتقال آب خام قبل از تصفيه استفاده می‌شوند، به مقدمه این استاندارد مراجعه شود.
همچنین، برای روش های آزمون مورد اشاره در این استاندارد، پارامترهای آزمون ارائه می‌شوند.
این استاندارد همراه با استانداردهای ملی ۱-۱۴۴۲۷، ۲-۱۴۴۲۷، ۳-۱۴۴۲۷ و ۴-۱۴۴۲۷ برای لوله‌های اتصالات و شیرآلات پلی اتیلن، محل‌های اتصال آن‌ها با هم و محل‌های اتصال آن‌ها با اجزائی از جنس سایر مواد، تحت شرایط زیر کاربرد دارد:
الف- حداکثر فشار کاری (MOP) تا ۲۵ بار
ب- دمای کاری °۲۰C به عنوان دمای مرجع
پ- مدفون در خاک
ت- محل تخلیه به دریا
ث- خوابانیده شده در بستر آب
ج- رو زمینی، شامل لوله‌های معلق در زیر پل‌ها.
یاد آوری ۲- برای کاربردهای با دمای کاری ثابت بزرگ تر از °۲۰C تا °۴۰C، پیوست الف استاندارد ملی ۱-۱۴۴۲۷ مشاهده شود.
استاندارد ملی ۱۴۴۲۷، طیفی از فشارهای کاری مجاز را در بر می‌گیرد و الزامات مربوط به رنگ و افزودنی ها را نیز ارائه می‌دهد.
یادآوری ۳- مسؤولیت انتخاب مناسب این ویژگی‌ها در چارچوب این استاندارد و در نظر گرفتن الزامات خاص آن‌ها برعهده خریدار است.