پلاستيك‌ها- سامانه‌های لوله‌گذاری برای تاسيسات آب گرم و سرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات لوله‌های پلی 1-بوتن (1-PB) برای سامانه های لوله گذاری مورد استفاده در تاسیسات آب گرم و سرد داخل ساختمان به منظور انتقال آب برای مصارف عمومی و انسانی سامانه‌های خانگی و سامانه‌های گرمایشی، تحت فشار و دماهای طراحی مطابق با رده کاربری است( استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۴۴۷۵).
در این استاندارد از شناسه گذاری پلی بوتن همراه با کوته نوشت PB استفاده می‌شود.
این استاندارد طیفی از شرایط بهره برداری (رده های کاربری)، فشارهای طراحی و ردههای ابعادی لوله را در بر می‌گیرد. این استاندارد برای مقادیر دمای طراحی (TD)، حداکثر دمای طراحی (Tmax) یا دمای نقص عملکرد (Tmal) که بیش از مقادیر تعیین شده در استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۴۴۷۵ باشند، کاربرد ندارد.
یادآوری ۱- مسؤولیت انتخاب مناسب این ویژگی‌ها در چارچوب این استاندارد و در نظر گرفتن الزامات خاص آن‌ها برعهده خریدار یا کاربر نهایی است. همچنین برای روش‌های آزمون اشاره شده در این استاندارد، پارامترهای آزمون ارائه می‌شوند.
این استاندارد همراه با سایر قسمت‌های استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۴۷۵ برای لوله‌های پلی بوتن، محل‌های اتصال آن‌ها با هم و با اجزایی از جنس پلی بوتن و محل های اتصال آن‌ها با اجزایی از جنس سایر مواد پلاستیکی و غیر پلاستیکی، مورد استفاده در تاسیسات آب گرم و سرد، کاربرد دارد.
این استاندارد برای لوله‌های دارای لایه (های) سد گره یا بدون آن (ها) کاربرد دارد.
یادآوری ۱- برای لوله‌های پلاستیکی دارای لایه نازک سدگر (برای مثال، به منظور جلوگیری یا کاهش نفوذ گازها و عبور نور دیواره لوله)، الزامات تنش طراحی به طور کامل در پلیمر پایه (PB) رعایت می‌شود.