پلاستیک ها -سامانه های لوله گذاری پلاستیکی برای تاسیسات آب گرم و سرد پلی بوتیلن (PB)

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه‌ی راهنمای ارزیابی انطباق است که باید در طرح کیفیت تولید کننده به عنوان بخشی از سامانه ی کیفیت گنجانده شود.
این استاندارد شامل موارد زیر است:
الف) الزامات مربوط به مواد، اجزاء، محل های اتصال و سامانه‌های مونتاژ شده که در استانداردهای ملی ۱۱۴۴۲۷ تا ۵-۱۴۴۲۷ ارائه شده اند
ب) الزامات مربوط به سامانه ی کیفیت تولید کننده
یادآوری ۱- توصیه می شود که سامانه ی کیفیت مطابق با استاندارد ISO9001 باشد.
پ) در صورت نیاز به گواهی شخص ثالث، تعاریف و روش‌های اجرایی بکار رود.
یادآوری ۲- در صورت نیاز به گواهی شخص ثالث، توصیه می‌شود که اعتبارنامه سازمان گواهی دهنده، برحسب کاربردی مطابق با استاندارد 45011 EN یا استاندارد EN 45012 باشد.
یاد آوری ۳- در صورت نیاز به گواهی شخص ثالث، مسؤولیت ارزیابی انطباق و صدور پروانه برعهده مرکز تأیید صلاحیت سازمان ملی استاندارد ایران است.
این استاندارد همراه با استانداردهای ملی ۱-۱۴۴۲۷ تا ۵-۱۴۴۲۷ برای سامانه های لوله گذاری پلی اتیلن برای کاربردهای مدفون در خاک یا رو زمینی، به منظور آبرسانی برای مصارف انسانی، انتقال آب خام قبل از تصفیه، جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی تحت فشار، سامانه های فاضلاب تحت خلا، و آبرسانی برای سایر مصارف کاربرد دارد.