پلاستیک ها -سامانه های لوله گذاری گرمانرمی برای کاربردهای بدون فشار

هدف از تدوین این استاندارد، روش آزمونی برای بررسی مقاومت سامانه‌های لوله گذاری گرمانرمی‌مورد استفاده برای تخلیه فاضلاب داخل ساختمان، مصارف توکار (B)، یا به صورت دفن شده در داخل زمین در ساختار ساختمان، مصارف روکار یا دفنی( BD , UD )، تا ۱۵۰۰ چرخه در برابر تغییرات دمایی می‌باشد.
یاد آوری - این روش تیپ بودن (میزان آب بندی) و مقاومت در برابر خمیدگی را بررسی می‌کند.