پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری -اتصالات گرمانرم

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش آزمون استحکام ضربه‌ای اتصالات با استفاده از سقوط آن‌ها بر روی یک سطح صلب می‌باشد. برای یک اتصال دارای اجزاء نگهدارنده درزگیر (مانند حلقه‌های نگهدارنده درزگیر یا در پوش)، این روش شامل ارزیابی آب بندی اتصالات ( زمانی که قطعات نگهدارنده در اثر انجام آزمون دچار مشکل می‌شوند) است این استاندارد برای اتصالات ساخته شده از مواد پلاستیکی گرمانرم روزمینی و مدفون در خاک کاربرد دارد.