پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی -پلی اتیلن (pe)

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های سامانه های لوله گذاری پلی اتیلن تک جداره برای کاربردهای مدفون در خاک به منظور جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی تحت شرایط زیر است:
الف) بیرون از بنای ساختمان با فاصله بیش از یک متر(ناحیه کاربرد U)
ب) بیرون از بنای ساختمان با فاصله کمتر از یک متر (ناحیه کاربرد UD).
یادآوری ۱- معمولا سیفون با حوضچه اتصال به عنوان مرز شبکه فاضلاب ساختمانی و شبکه فاضلاب شهری در نظر گرفته می‌شود. بخش بالادست سیفون، ناحیه کاربرد BD محسوب شده و الزامات آن مطابق با استاندارد 1-EN1519 (پیوست ج) است.
همچنین، برای روش‌های آزمون مورد اشاره در این استاندارد، پارامترهای آزمون ارائه می‌شوند.
این استاندارد، طیفی از اندازه‌های اسمی، سری‌ها و رده‌های سفتی لوله را در بر می‌گیرد و الزامات مربوط به رنگ و افزودنی‌ها را نیز ارائه می‌دهد.
یادآوری ۲- مسؤولیت انتخاب مناسب این ویژگی‌ها در چارچوب این استاندارد و در نظر گرفتن الزامات خاص آن‌ها بر عهده کاربر نهایی است.
این استاندارد همراه با استاندارد ملی ۲-۱۶۴۹۸ برای لوله ها و اتصالات پلی اتیلن تک جداره، محل‌های اتصال آن‌ها با هم و محل‌های اتصال آن‌ها با اجزائی از جنس سایر مواد برای سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک به منظور جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی کاربرد دارد.
این استاندارد برای لوله‌های پلی اتیلن دارای مادگی یکپارچه یا بدون آن کاربرد دارد. اتصالات می‌توانند به روش قالب گیری تزریقی تولید یا به صورت دست ساز از قطعات لوله یا تزریقی ساخته شوند. همچنین، این استاندارد برای لوله‌ها و اتصالات پلی اتیلن مورد استفاده در محل‌های اتصال زیر کاربرد دارد:
الف) محل‌های اتصال دارای حلقه الاستومری
ب) محل‌های اتصال جوش لب به لب
پ) محل‌های اتصال الکتروفیوژن
ت) محل‌های اتصال مکانیکی
یادآوری ۳- الزامات و مقادیر حدی برای ناحیه کاربرد UD در جداول ۵، ۸ و ۱۵ ارائه می‌شود.
یادآوری ۴- لوله‌ها، اتصالات و سایر اجزاء سامانه لوله گذاری که مطابق با استانداردهای محصول ارائه شده در پیوست ج هستند، در صورتی که مطابق با الزامات ابعاد محل اتصال ارائه شده در بند ۶ و الزامات جداول ۱۰ و ۱۴ باشند، می‌توانند با لوله ها و اتصالات مطابق با این استاندارد استفاده شوند.