پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی -پلی اتیلن (pe)

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه ی راهنمای ارزیابی انطباق است که باید در طرح کیفیت تولید کننده به عنوان بخشی از سامانه ی کیفیت گنجانده شود.
این استاندارد شامل موارد زیر است:
الف) الزامات مربوط به مواد، اجزاء، محل های اتصال و سامانه‌های مونتاژ شده که در استاندارد ملی ۱-۱۴۶۹۸ ارائه شده‌اند
ب) الزامات مربوط به سامانه‌ی کیفیت تولید کننده.
یادآوری ۱- توصیه می شود که سامانه ی کیفیت مطابق با استاندارد ملی ISIRI ISO9001 باشد.
پ) در صورت نیاز به گواهی شخص ثالث، تعاریف و روش‌های اجرایی بکار رود.
یادآوری ۲- در صورت نیاز به گواهی شخص ثالث، توصیه می‌شود که اعتبارنامه سازمان گواهی دهنده ، برحسب کاربرده مطابق با استاندارد 45011 EN ، استاندارد 45012 EN یا استاندارد ISO / IEC17021 باشد.
یادآوری ۳- مسؤولیت ارزیابی انطباق و صدور پروانه برعهده سازمان ملی استاندارد ایران است.
این استاندارد همراه با استاندارد ملی ۱-۱۶۴۹۸ برای لوله‌ها و اتصالات پلی اتیلن تک جداره، محل‌های اتصال آن‌ها با هم و محل‌های اتصال آن‌ها با اجزائی از جنس سایر مواد برای سامانه‌های لوله گذاری مدفون در خاک به منظور جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی تحت شرایط زیر کاربرد دارد:
الف) بیرون از بنای ساختمان با فاصله بیش از یک متر، که سامانه شبکه فاضلاب شهری به آن متصل می‌شود (ناحیه کاربرد U)؛ و
ب) بیرون از بنای ساختمان با فاصله کمتر از یک متر، که لوله‌ها و اتصالات در خاک مدفون شده و به سامانه فاضلاب داخلی ساختمان متصل می شوند (ناحیه کاربرد UD).