پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های سامانه‌های لوله گذاری پلی پروپیلن تک جداره برای کاربردهای مدفون در خاک به منظور جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی تحت شرایط زیر است:
الف) بیرون از بنای ساختمان با فاصله بیش از یک متر(ناحیه کاربرد U)؛ و
ب) بیرون از بنای ساختمان با فاصله کمتر از یک متر (ناحیه کاربرد UD)
یادآوری ۱- برای انشعابات، معمولا سیفون یا حوضچه اتصال به عنوان مرز شبکه فاضلاب ساختمانی و شبکه فاضلاب شهری در نظر گرفته می شود. بخش بالادست سیفون، ناحیه کاربرد BD محسوب شده و الزامات آن مطابق با استاندارد ملی ۱۳۸۲۲ است.
این استاندارد برای فاضلاب صنعتی کاربرد ندارد.
این استاندارد برای مواد پلی پروپیلن با اصلاح کننده معدنی کاربرد ندارد.
همچنین، برای روش‌های آزمون مورد اشاره در این استاندارد، پارامترهای آزمون ارائه می‌شوند.
استاندارد ملی ۱۶۵۰۹، طیفی از اندازه‌های اسمی، سری‌ها و رده‌های سفتی لوله را در برمی‌گیرد و الزامات مربوط به رنگ را نیز ارائه می‌دهد.
یادآوری ۲- مسؤولیت انتخاب مناسب این ویژگی‌ها در چارچوب این استاندارد و در نظر گرفتن الزامات خاص آن‌ها بر عهده کاربر نهایی است.
این استاندارد همراه با استاندارد ملی ۲-۱۶۵۰۹ برای لوله‌ها و اتصالات پلی پروپیلن تک جداره، محل‌های اتصال آن‌ها با هم و محل‌های اتصال آن‌ها با اجزائی از جنس سایر مواد برای سامانه‌های لوله گذاری مدفون در خاک به منظور جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی کاربرد دارد.
این استاندارد برای لوله‌های پلی پروپیلن دارای مادگی سرخود یا بدون آن کاربرد دارد.
اتصالات می‌توانند به روش قالب گیری تزریقی تولید یا به صورت دست ساز از قطعات لوله یا تزریقی ساخته شوند.
همچنین، این استاندارد برای لوله‌ها و اتصالات پلی پروپیلن مورد استفاده در محل‌های اتصال زیر کاربرد دارد:
الف) محل های اتصال دارای حلقه الاستومری؛
ب) محل های اتصال جوش لب به لب.
یادآوری ۳- الزامات و مقادیر حدی برای ناحیه کاربرد UD در جداول ۵، ۸ و ۱۵ ارائه می‌شود.
یادآوری ۴- لوله‌ها، اتصالات و سایر اجزای سامانه لوله گذاری که مطابق با استانداردهای محصول ارائه شده در پیوست پ هستند، در صورتی که مطابق با الزامات ابعاد محل اتصال ارائه شده در بند ۶ و الزامات جدول ۱۵ باشند، می توانند با لوله ها و اتصالات مطابق با این استاندارد استفاده شوند.