پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی -پلی پروپیلن (pp)

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین راهنمای ارزیابی انطباق است که باید در طرح کیفیت تولید کننده به عنوان بخشی از سامانه‌ی کیفیت گنجانده شود.
این استاندارد شامل موارد زیر است:
الف) الزامات مربوط به مواد، اجزاء، محل‌های اتصال و سامانه های مونتاژ شده که در استاندارد ملی ۱-۱۶۵۰۹ ارائه شده اند
ب) الزامات مربوط به سامانه ی کیفیت تولید کننده
یادآوری ۱- توصیه می‌شود که سامانه‌ی کیفیت مطابق با استاندارد ملی ISIRI ISO9001 باشد.
پ) در صورت نیاز به گواهی شخص ثالث، تعاریف و روش‌های اجرایی بکار رود.
یادآوری ۲- در صورت نیاز به گواهی شخص ثالث، توصیه می‌شود که اعتبارنامه سازمان گواهی دهنده، برحسب کاربردی مطابق با استاندارد 45011 EN ، استاندارد 45012 EN یا استاندارد ISO / IEC17021 باشد.
یادآوری ۳- مسؤولیت ارزیابی انطباق و صدور پروانه برعهده سازمان ملی استاندارد ایران است.
این استاندارد همراه با استاندارد ملی ۱-۱۶۵۰۹ برای لوله‌ها و اتصالات پلی پروپیلن تک جداره، محل‌های اتصال آن‌ها با هم و محل های اتصال آن‌ها با اجزائی از جنس سایر مواد برای سامانه‌های لوله گذاری مدفون در خاک به منظور جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی تحت شرایط زیر کاربرد دارد:
الف) بیرون از بنای ساختمان با فاصله بیش از یک متر، که سامانه شبکه فاضلاب شهری به آن متصل می‌شود (ناحیه کاربرد U)؛ و
ب) بیرون از بنای ساختمان با فاصله کمتر از یک متر، که لوله ها و اتصالات در خاک مدفون شده و به سامانه فاضلاب داخلی ساختمان متصل می‌شوند (ناحیه کاربرد UD)