پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های سامانه های لوله گذاری تک جداره پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی برای کاربردهای مدفون در خاک به منظور جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی تحت شرایط زیر است:
الف) بیرون از بنای ساختمان با فاصله بیش از یک متر(ناحیه کاربرد U)، و
ب) بیرون از بنای ساختمان با فاصله کمتر از یک متر (ناحیه کاربرد UD)
یادآوری ۱- برای انشعابات، معمولا سیفون یا حوضچه اتصال به عنوان مرز شبکه فاضلاب ساختمانی و شبکه فاضلاب شهری در نظر گرفته می‌شود. بخش بالادست سیفون، ناحیه کاربرد BD محسوب شده و الزامات آن مطابق با استاندارد ملی ۱۳۸۲۲ است.
این استاندارد برای فاضلاب صنعتی کاربرد ندارد.
همچنین، برای روش‌های آزمون مورد اشاره در این استاندارد، پارامترهای آزمون ارائه می شوند استاندارد ملی ۱۶۶۵۹، طیفی از اندازه های اسمی، سری‌ها و رده‌های سفتی لوله را در بر می‌گیرد و الزامات مربوط به رنگ را نیز ارائه می‌دهد.
یادآوری ۲- مسؤولیت انتخاب مناسب این ویژگی‌ها در چارچوب این استاندارد و در نظر گرفتن الزامات خاص آن‌ها بر عهده کاربر نهایی است.
این استاندارد همراه با استاندارد ملی ۲-۱۶۶۵۹ برای لوله ها و اتصالات پلی پروپیلن تک جداره اصلاح شده با مواد معدنی، محل‌های اتصال آن‌ها با هم و محل‌های اتصال آن‌ها با اجزائی از جنس سایر مواد برای سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک به منظور جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی کاربرد دارد. این استاندارد برای لوله‌های پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی دارای مادگی سر خود یا بدون مادگی کاربرد دارد.
اتصالات می توانند به روش قالب گیری تزریقی تولید یا به صورت دست ساز از قطعات لوله یا تزریقی ساخته شوند.
یادآوری ۳- الزامات و مقادیر حدی برای ناحیه کاربرد UD در جداول ۵، ۸ و ۱۵ ارائه می‌شود.
یادآوری ۴- لوله‌ها، اتصالات و سایر اجزاء سامانه لوله گذاری که مطابق با استانداردهای محصول ارائه شده در پیوست پ هستند، در صورتی که مطابق با الزامات ابعاد محل اتصال ارائه شده در بند ۶ و الزامات جدول ۱۵ باشند، می توانند با لوله‌ها و اتصالات مطابق با این استاندارد استفاده شوند.