لوله های گرمانرم-تعیین خواص کششی-قسمت اول -روش کلی آزمون

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش تعیین خواص کششی لوله های گرمانرم به ویژه خواص زیر است :
- تنش در نقطه تسلیم
- ازدیاد طول تا نقطه پارگی
این استاندارد برای تمام انواع لوله های گرمانرم بدون در نظر گرفتن مورد استفاده آن‌ها کاربرد دارد.