پلاستیک ها- لوله های گرمانرم-تعیین خواص کششی -قسمت دوم

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش تعیین خواص کششی لوله های پلی وینیل کلرید سخت ( PVC-U )، پلی وینیل کلرید کلردار شده ( PVC - C و پلی وینیل کلرید با مقاومت ضربه ای بالا ( PVC-HI )، به ویژه خواص زیر است:
- تنش در نقطه تسلیم
- ازدیاد طول در نقطه شکست
یادآوری - روش کلی آزمون برای تعیین خواص کششی لوله های گرمانرم در استاندارد 1997:ISO6259-1 ارائه شده است.
این استاندارد، فقط برای اطلاع و آگاهی، ویژگی های اساسی مربوطه ای را در پیوست‌های الف، ب وپ بیان می‌کند.