پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی -بتن رزین پلی استر (PRC)

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی های لوله ها و اتصالات ساخته شده از بتن رزین پلی استر به منظور جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی تقلی است. این استاندارد برای لوله ها و اتصالات مورد استفاده در کارگذاری مدفون به روش ترانشه باز با روش‌های بدون ترانشه از قبیل لوله رانی با استفاده از جک کاربرد دارد. اندازه های اسمی لوله ها، اتصالات و محل های اتصال در این استاندارد از DN۱۵۰ تا DN۳۰۰۰ برای مقاطع دایره‌ای شکل، از WN / HN ۳۰۰/۴۵۰ تا WN /HN۱۴۰۰/۲۱۰۰ برای مقاطع تخم مرغی شکل و از ۸۰۰ DN تا DN۱۸۰۰ برای مقاطع باد باد کی شکل است.
این استاندارد برای لوله ها و اتصالات مورد استفاده در جمع آوری و انتقال فاضلاب، باران و آب‌های سطحی تا دمای °۵۰C، به صورت ثقلی یا برخی اوقات تحت فشار تا ۰/۵bar، در نواحی تردد خودرو و یا پیاده رو کاربرد دارد.
یادآوری ۱- الزامات مرتبط ارائه شده در استاندارد EN476 ملاحظه شود.
همچنین، تعاریف، الزامات و ویژگی‌های لوله ها، اتصالات، محل های اتصال، مواد، روش های آزمون و نشانه گذاری نیز ارائه می‌شود، در این استاندارد، لوله ها بر مبنای روش کار گذاری و شکل سطح مقطع دسته بندی می شوند
یادآوری ۲- مسؤولیت انتخاب مناسب ویژگی های لوله ها و اتصالات در چارچوب این استاندارد و در نظر گرفتن الزامات خاص آن‌ها بر عهده کاربر نهایی است.