پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی -بتن رزین پلی استر (PRC)-قسمت 2- آدم روها و اتاقک های بازدید

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های اجزاء ساخته شده از بتن رزین پلی استر (PRC) و محل‌های اتصال آن‌ها، برای ساخت اتاقک‌های بازدید با عمق نصب حداکثر ۲ متر (از سطح زمین تا فاضلاب رو) و آدم روها، به منظور جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی است. این استاندارد برای محصولات مورد استفاده در بیرون ساختمان‌ها به منظور کارگذاری مدفون به روش ترانشه باز کاربرد دارد.
این استاندارد برای اندازه های اسمی از DN۶۰۰ تا DN۳۰۰۰ برای اتاقک اصلی و میله ورودی با مقطع دایره‌ای شکل کاربرد دارد.
کاربرد مورد انتظار از این محصولات، فراهم کردن دسترسی به سامانه های فاضلاب و زهکشی مدفون برای جمع آوری و انتقال فاضلاب، باران و آبهای سطحی تا دمای °۵۰C، به صورت ثقلی یا گاهی تحت فشار تا ۰/۵bar، در نواحی تردد خودرو و ایا پیاده رو و بیرون ساختمان‌ها است.
یادآوری ۱- الزامات مرتبط ارائه شده در استاندارد EN476 ملاحظه شود.
همچنین، تعاریف، الزامات و ویژگی های اجزاء و محل های اتصال آنها برای ساخت آدم روها و اتاقک‌های بازدید، مواد، روش‌های آزمون، نشانه گذاری و روش های ارزیابی انطباق نیز ارائه می‌شود.
در این استاندارد، اجزاء بر مبنای نوع آنها و نوع سازه مورد انتظار رده بندی می‌شوند.
یادآوری ۲- مسؤولیت انتخاب مناسب ویژگی های آدم روها و اتاقک های بازدید در چارچوب این استاندارد و در نظر گرفتن الزامات خاص آن‌ها بر عهده کاربر نهایی است.