پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات و روش‌های آزمون در سامانه‌های لوله گذاری پلاستیکی قابل کاربرد در نوسازی شبکه‌های زیرزمینی و بدون فشار جمع آوری فاضلاب و زهکشی است که به صورت ثقلی عمل می‌کنند و در معرض اضافه بار هیدرولیکی به میزان بیشینه 0/5bar می‌باشند، این استاندارد برای لوله ها و اتصالات به همان شکل اولیه تولید شده (بازسازی نشده) و نیز برای حالتی که در آن‌ها پوشش داخلی پلاستیکی ایجاد شده کاربرد دارد.
این قسمت از استاندارد، کلیات و الزامات عمومی را در همه روش‌های نوسازی تبیین می‌کند. (به بند۳-۱-۲ مراجعه شود).