پلاستیک ها -سامانه های لوله گذاری

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات و روش‌های آزمون برای سامانه‌های پوشش دهی داخلی با استفاده از لوله‌های پخت شده در محل است که در نوسازی شبکه‌های بدون فشار جمع آوری فاضلاب و زهکشی به کار می‌رود.
این استاندارد برای انواع سیستم‌های رزین های گرماسخت در ترکیب با مواد حامل لیفی سازگار و سایر اجزای پلاستیک مربوط به فرآیند کاربرد دارد (به بند ۵-۱ مراجعه شود).