پلاستیک ها - سامانه های لوله گذاری

هدف از تدوین این استاندارد مشخص کردن روش تعیین سفتی حلقوی ویژه اولیه لوله‌های پلاستیکی گرما سخت تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) می‌باشد. به این منظور دوروش معین شده و در محدوده های تغییر شکل خمشی مشخص شده هریک به یک اندازه معتبر بوده و ممکن است برای هرقطر استفاده شود.