پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات و روش‌های آزمون برای سامانه های پوشش دهی داخلی با استفاده از لوله‌هایی است که به وسیله پیچاندن مارپیچی نوار پلاستیکی پروفیل شده پیش ساخته و اتصال دهی آن، یا نوار پلاستیکی پروفیل شده با استفاده از نوار اتصال دهنده و قفل شده یکپارچه، در محل شکل می‌گیرند و در نوسازی شبکه‌های بدون فشار جمع آوری فاضلاب و زهکشی کاربرد دارند.
این استاندارد برای لوله های مارپیچی پیچیده شده در قطرهای ثابت و متغیر که به یکی از دو روش زیر نصب می‌شوند، کاربرد دارد:
در روش اول نصب از طریق پیچاندن نوار به وسیله ماشینی که در انتهای باز لوله میزبان یا آدم رو واقع شده است، انجام می‌شود. این لوله‌ها به طور همزمان با نیروی پیچشی درون خط لوله موجود کارگذاری شده و شکل می‌گیرند و به وسیله روش‌های خاصی در طی یا پس از کار گذاری در جهت شعاعی منبسط می‌شوند. در روش دوم، نصب از طریق پیچاندن مارپیچی نوار از یک آدم رو تا آدم رو بعدی به وسیله ماشینی که درون خط لوله موجود قرار دارد، انجام می‌شود.
این استاندارد شامل لوله‌های مارپیچی پیچیده شده با قطر ثابت و متغیر از نوارهای پلاستیکی پروفیل شده و با یا بدون جزء فولادی تقویت کننده است و از مواد پلی وینیل کلرید سخت (PVC- U ) با مکانیسم قفل شدگی یکپارچه یا پلی اتیلن سنگین (HDPE) با اتصال دهی جوشی یکپارچه، ساخته شده است.