پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات و روش های آزمون برای سامانه‌های لوله گذاری پلاستیکی مورد استفاده در نوسازی شبکه‌های فاضلاب و زهکشی تحت فشار است. این استاندارد هم برای لوله‌ها و اتصالات پس از تولید و هم برای سامانه پوشش گذاری داخلی پس از اجرا کاربرد دارد. این استاندارد برای پوشش گذاری‌های افشانه‌ای، خط لوله موجود (میزبان) یا هرنوع پرکننده فضای حلقویه بین خط لوله موجود و سامانه پوشش گذاری داخلی کاربرد ندارد.
این استاندارد ملی، الزامات کلی متداول در تمام روش های نوسازی مرتبط را ارائه می کند.