پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری

هدف از تدوین این استاندارد، تعيين الزامات و روش های آزمون برای سامانه های پوشش گذاری داخلی با لوله‌های جفت شونده، مورد استفاده در نوسازی شبکه های آبرسانی و توزیع برای مصارف انسانی، شامل خطوط لوله ورودی آب خام، است، این استاندارد هم برای لوله ها و اتصالات پس از تولید و هم برای سامانه پوشش گذاری داخلی پس از اجرا کاربرد دارد.
این استاندارد ملی، برای لوله های پلی اتیلن (PE) مورد استفاده در هر دو نوع پوشش مستقل و برهم کنشی تحت فشار، همراه با اتصالات و محل‌های اتصال برای ساخت سامانه پوشش، کاربرد دارد.