پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری خواص مقاومت شیمیایی لوله ها و اتصالات پلاستیکی گرماسخت تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) در شرایط تغییر شکل برای لوله های با اندازه اسمى DN100 و بزرگ تر است.
این استاندارد همراه با استاندارد 10928 ISO، روشی را برای ارزیابی تاثیر محیط شیمیایی بر قسمت داخلی لوله یا اتصال پس از دوره زمانی مشخص فراهم می‌کند. شرایط آزمون و الزامات در استاندارد ISO10928 مشخص شده است.
یادآوری - از آنجایی که تاثیر محیط شیمیایی می‌تواند با کرنش ناشی از تغییر شکل تسریع شود؛ آن راخوردگی تحت کرنش نیز می‌نامند.