پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری

هدف از تدوین این استاندارد ارائه دو روش (روش الف (چرخه ای) و روش ب (استاتیک)) برای به دست آوردن طراحی بر پایه هیدروستاتیک (HDB) یا طراحی بر پایه فشار (PDB) برای لوله و اتصالات تقویت شده با الیاف شیشه به وسیله ارزیابی داده‌های رگرسیون استحکام می‌باشد. این داده‌ها از آزمون لوله یا اتصالات یا هر دو با ساختمان و مواد مشابه یا به طور جداگانه با سرهم شده، به دست می‌آیند. در این استاندارد لوله رزین گرما سخت تقویت شده با الیاف شیشه (RTRP) و لوله ملات پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه لوله (RPMP) به عنوان لوله‌های الیاف شیشه شناخته می‌شوند.
یاد آوری ۱- در این استاندارد کلمه پلیمر شامل پلیمرهای طبیعی نمی‌شود.
این استاندارد را می توان برای تعیین HDB لوله‌های فایبرگلاس با نسبت قطر خارجی به ضخامت دیواره ۱۰ به ۱ یا بیشتر استفاده کرد.
یادآوری ۲- این محدودیت بر اساس تئوری طراحی لوله‌های با دیواره نازک، کمک بیشتری به محدودیت کاربرد این استاندارد در فشارهای داخلی به دست آمده توسط معادله تنش هوب می‌کند (حدود ٪۲۰ از تنش طراحی هیدروستاتیک (HDS) مشتق شده است). برای مثال، اگر HDS مقدار ۳۴۵۰۰kPa باشد لوله بدون در نظر گرفتن قطر محدود به فشار داخلی ۶۹۰۰kPa می‌شود.
این استاندارد مقدار PDB را برای محصولات با شکل پیچیده یا سامانه‌هایی که در آن‌ها زمینه‌های تنش پیچیده به طور جدی مانع از استفاده از تنش حلقوی می شود را فراهم می‌کند.در پوش‌های انتهایی نمونه در روش‌های آزمون این استاندارد ممکن است به صورت مهار شده یا آزاد استفاده شوند و باعث محدودیت‌های معینی شوند.
درپوش انتهایی مهار شده - نمونه‌ها تنها توسط فشار داخلی در جهت حلقویه تحت تنش قرار می گیرند و HDB برای تنش توسعه یافته تنها در جهت حلقه کاربرد دارد.
درپوش انتهایی آزاد- نمونه‌ها توسط فشار داخلی در هر دو جهت حلقوی و طولی تحت تنش قرار می‌گیرند، به طوری که تنش حلقوی دو برابر تنش طولی است، این استاندارد را نمی‌توان برای ارزیابی تنش های ناشی از بار اعمال شده‌ای که تنش طولی آن بیش از ۵۰HDS باشد به کار برد.