لوله های pvc صلب -روش گرماسنجی روبشی تفاضلی (dsc) -قسمت 1

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای اندازه گیری دمای فرآورش آزمونه‌های لوله از جنس PVC صلب می‌باشد. این استاندارد بر اساس اندازه گیری تاریخچه گرمایی با استفاده از روش گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) می‌باشد و برای همه انواع لوله‌های PVC صلب کاربرد دارد.