لوله های pvc صلب-روش گرماسنجی روبشی تفاضلی (dsc) -قسمت2

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای اندازه گیری آنتالپی ذوب بلورچه‌ها در آزمونه های لوله PVC صلب می‌باشد. این استاندارد بر اساس اندازه گیری تاریخچه گرمایی با استفاده از گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) می‌باشد و برای انواع لوله های PVC صلب کاربرد دارد.