لوله های pvcصلب-روش گرماسنجی روبشی تفاضلی (dsc) قسمت 2

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای اندازه گیری آنتالپی ذوب بلورچه‌ها در آزمونه های لوله PVC صلب می‌باشد. این استاندارد بر اساس اندازه گیری تاریخچه گرمایی با استفاده از گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) می‌باشد و برای انواع لوله‌های PVC صلب کاربرد دارد.