پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای تعیین میزان مواد فرار موجود در مواد اولیه اجزاء سامانه لوله گذاری از جنس پلی اتیلن در دمای °۱۰۵C است. این روش برای مواد قالب گیری و اکستروژن کاربرد دارد. این روش همچنین برای اجزاء سامانه لوله گذاری از جنس پلی اتیلن کاربرد دارد.