پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری -اتصالات برای لوله های پساب خانگی و صنعتی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین سری‌های قطر و فرمول محاسبه ابعاد معمول در انواع اصلی اتصالات با انتهای نری دار، اتصالات مادگی و اتصالات مادگی با ورودی انحنادار (بدون ناحیه مرده) از جنس پلی وینیل - کلراید سخت (PVC-U ) برای لوله‌های پساب خانگی و صنعتی، صرف نظر از روشهای تولید (به استثنای اتصالات دست ساز) و ترکیب اجزاء می‌باشد.
این استاندارد، تمام ابعاد مورد نیاز برای تولید اتصالات را شامل نمی شود. این ابعاد که شامل طول مادگی، طول نری و غیره هستند در استانداردهای ویژگی‌های محصول ارائه می‌شوند.
این استاندارد برای انواع و اندازه‌های مختلف اتصالات کاربرد دارد و باید به عنوان راهنمای تولید کنندگان و کاربران و پایه ای برای استانداردهای ویژگی‌های محصول استفاده شود.
با افزایش استفاده از مواد پلاستیکی برای لوله گذاری‌ها، این استاندارد می تواند برای سایر انواع و اندازه‌های اتصالات تدوین شود.
گسترش این استاندارد به سایر انواع اتصالات باید با رعایت اصول موجود در این استاندارد انجام شود.
در این استاندارد، طول های استقرار (طول‌های Z) برای کمک به طراحی قالب در نظر گرفته شده و برای اهداف کنترل کیفیت استفاده نمی‌شوند.
یادآوری - استاندارد 2-ISO265، مربوط به اتصالات ساخته شده از سایر مواد پلاستیکی است.