پلاستیک ها-سامانه های لوله و کانال گذاری

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای پیش بینی استحکام هیدروستاتیک بلندمدت مواد پلاستیکی گرمانرم از طریق برون یابی آماری است. این روش برای تمام انواع لوله‌های پلاستیکی گرمانرم در دماهای قابل اجرای آزمون کاربرد دارد. این روش بر مبنای داده‌های آزمون از سامانه‌های لوله توسعه داده شده است.