پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری و کانال گذاری

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای انجام آزمون شکست اتصالات گرمانرم قالب گیری شده به روش تزریقی، به منظور تعیین شکست یا عدم شکست در تغییر شکل مشخص است. این استاندارد در سامانه‌های لوله گذاری تحت فشار کاربرد دارد.