پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای آزمون مقاومت به تنش کششی طولی سامانه‌های پلاستیکی مونتاژشده تک محوره‌ی لوله به لوله یا لوله به اتصال است که دارای محل های اتصال الکتروفیوژن، محل‌های اتصال جوش لب به لب یا اتصالات مکانیکی (ساخته شده از پلاستیک‌ها و فلزات) هستند. برای محل‌های اتصال الکتروفیوژن و محل‌های اتصال جوش لب به لب، این روش برای لوله‌هایی با قطر اسمی ۲۵۰mm یا کمتر کاربرد دارد.
یاد آوری- برای اهداف این استاندارد، منظور از واژه جوش، گداخت است.