سامانه های لوله گذاری پلاستیکی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای مشخص کردن رابطه سرعت جریان افت فشار اجزای سامانه های لوله گذاری پلاستیکی هنگامی که با استفاده از هوا در فشار ۲۵mbar آزمون می‌شوند، است.