پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد

هدف از تدوین این استاندارد ارائه راهنمایی برای رده بندی و طراحی سامانه های تحت فشار آب سرد و گرم است که در آن‌ها از لوله های پلاستیکی و اتصالات پلاستیکی یا فلزی استفاده می‌شود.
این استاندارد یک سامانه رده بندی را برای شرایط بهره برداری معمول سامانه های آب سرد و گرم تحت فشار ارائه می‌کند. همچنین، مبنایی برای ارزیابی و طراحی لوله ها و اتصالات گرمانرم در ارتباط با الزامات کارایی سامانه ارائه می‌کند.
این استاندارد برای سامانه‌های لوله گذاری پلاستیکی برای انتقال آب در موارد زیر کاربرد دارد:
الف) سامانه های توزیع آب سرد و گرم، شامل آب آشامیدنی و
ب) سامانه های انتقال آب گرم برای گرمایش، تحت فشارهای طراحی تا حداقل ۱۰bar در دمای °۲۰C و تا ۱۰bar در دماهای مطابق با رده کاربرد (جدول ۱ را ببینید)
این استاندارد، برای مقادیر دمای طراحی، حداکثر دمای طراحی و دمای پیدایش نقص متجاوز از مقادیر تعیین شده در جدول ۱ کاربرد ندارد.
پذیرش هر لوله (ها) و/ یا اتصال (ات) از جنس یک گرید خاص از مواد، به استاندارد محصول با استاندارد سامانه‌های مربوط و الزامات ارایه شده در آن‌ها بستگی دارد.