پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات و روش‌های آزمون برای اتصالات مکانیکی مورد استفاده در اتصال دهی سامانه های لوله گذاری پلاستیکی شامل اتصالات واسطه به لوله های فلزی، برای کاربردهای زیر است:
- گازرسانی (GAS)
- آب رسانی برای مصارف انسانی (W) شامل آب خام قبل از تصفیه، و آب رسانی برای مصارف عمومی، و فاضلاب و زهکشی تحت فشار مدفون در خاک (P)
- آبیاری (I)
- کاربردهای صنعتی (IS).
این استاندارد فقط برای اتصالات مکانیکی کاربرد دارد که حدود دما و فشار کاری آن‌ها مطابق با استانداردهای محصول مربوط است.
یادآوری - فهرست استانداردهای ملی و بین المللی برای لوله های پلاستیکی که اتصالات مکانیکی می‌توانند با آن‌ها استفاده شونده در پیوست الف داده شده است این استاندارد برای فلنج ها کاربرد ندارد.
این استاندارد شامل اتصالات مکانیکی برای سامانه های آب گرم و سرد داخل ساختمان و کاربردهای گرمادهی منطقه ای نمی‌شود.