پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای صنعتی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مشخصات و الزامات اجزایی از قبیل لوله‌ها، اتصالات و شیرآلات مورد استفاده در سامانه‌های لوله گذاری پلاستیکی برای کاربردهای صنعتی روزمینی و مدفون است، که از یکی از مواد زیر تولید می‌شوند:
- پلی بوتن (PB)
- پلی اتیلن (PE)
- پلی اتیلن مقاوم به دمای بالا ( PE- RT)
- پلی اتیلن شبکه ای شده ( PE-X )
- پلی پروپیلن (PP)
یادآوری ۱- منظور از پلی بوتن در این استاندارد، پلی بوتن-1 (1-PB) است که برای سهولت، از شناسه گذاری پلی بوتن همراه با کوته نوشت PB در سراسر این استاندارد استفاده می‌شود.
یادآوری ۲ - الزامات شیرآلات صنعتی در این استاندارد و یا سایر استانداردها داده می‌شود. شیرآلاتی که قرار است با اجزای منطبق بر این استاندارد استفاده شوند باید منطبق بر الزامات مرتبط در این استاندارد ملی نیز باشند این استاندارد برای لوله‌ها، اتصالات و شیرآلاتPE - X PE - RT PE ، PB، یا PP، محل اتصال آن‌ها با هم، محل اتصال آن‌ها با اجزای پلاستیکی و غیر پلاستیکی، بسته به مناسب بودن، به منظور انتقال سیالات مایع و گازی و مواد جامد معلق در سیالات برای کاربردهای صنعتی زیر کاربرد دارد:
- صنایع شیمیایی
- مهندسی شبکه‌های فاضلاب صنعتی
- مهندسی نیروگاه (آب برای خنک کاری و مصارف عمومی)
- معدن کاری
- صنایع آب کاری و اسیدشویی
- صنایع نیمه رسانا
- صنایع تولیدی کشاورزی
- آتش نشانی
- صنعت تصفیه آب
- صنایع وابسته به گرمای درون زمین.
یادآوری ۳- در صورت وجود مقررات ملی (برای مثال، صنعت تصفیه آب)، این مقررات نیز کاربرد دارند.
یادآوری ۴- این استاندارد برای لوله‌های مورد استفاده در مصارف انسانی صنایع فوق کاربرد ندارد.
اگر الزامات این استاندارد و یا سایر استانداردهای مربوط برآورده شود، استفاده از آن برای سایر کاربردهای صنعتی نیز مجاز است در صورت وجود مقررات ملی برای رفتار آتش و خطر انفجار، این مقررات نیز کاربرد دارد.
اجزای سامانه باید الزامات مکانیکی، شیمیایی و گرمایی مورد انتظار را برآورده کرده و مقاوم به سیال در حال انتقال باشند.