لاستیک ولکانیزه یا ترموپلاستیک تعیین خواص تنش کرنش کششی ـ روش آزمون-تجدیدنظراول

هدف از تدوین این استاندارد تعیین خواص تنش ـ كرنش كششی لاستیك ولكانیزه یا ترموپلاستیك می‏‌باشد.