پلاستیک های تقویت شده با الیاف

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه دو روش برای تعیین ویژگی های پخت آمیزه های قالب گیری گرماسخت تقویت شده با الیاف و پیش آغشته ها است .
ویژگی های اندازه گیری شده عبارتند از:
- گرمای ایجاد شده توسط واکنش گرمازا
- انبساط گرمایی آمیزه ها با افزایش دما
- جمع شدگی به دلیل واکنش های پخت
روش های مشخص شده، برای تمام آمیزه هایی که فاز زمینه گرماسخت تقویت شده با الیاف را شامل می شود قابل اعمال است. مهم ترین زمینه کاربردی آن برای آمیزه های بر پایه رزینهای پلی استر غیر اشباع است روش اول آزمونی را توصیف می کند که واکنش پذیری آمیزه گرماسخت را توسط یک دستورالعمل ساده تعیین میکند. این روش فقط رفتار واکنشی فاز زمینه و حالت تثبیت شده آن را بررسی می کند (یک عامل موثر در عمر نگه داری آمیزه های قالب گیری).
روش دوم آزمون که به تجهیزات پیشرفته تر نیاز دارد، زمان بر بوده اما اطلاعات اضافی راجع به رفتار فیزیکی آمیزه ها تحت شرایط قالب گیری تجربی شبیه سازی شده ارایه میدهد. در این روش ورقی تولید می شود که می تواند برای آزمون های بیشتر جهت تعیین ویژگی های ماده قالب گیری شده استفاده شود.