پلاستیک ها-سامانه های لوله ترموپلاستیک تقویت شده برای انتقال سوخت های گازی

این استاندارد ویژگی‌های سامانه لوله ترموپلاستیک تقویت شده (RIP) را برای انتقال سوخت‌های گازی در دماهای کاری در محدوده °۵۰C - تا °۱۲۰C، بسته به نوع آستری و مواد پوشش را ارائه می‌دهد.
این استاندارد مربوط به سامانه‌های انتقالی است که در آن‌ها از سایش و آسیب دیدن آستری در عملیات پیگینگ با استفاده از پیگینگ نرم جلوگیری می‌شود.
توصیه‌های این استاندارد منحصر به RTP و متعلقات آن، اتصالات بر خط و اتصالات انتهایی است. در جایی که دیگر اجزای سامانه (زانویی، سه راهی ها و غیره) دارای ساختار متداول هستند، توسط استانداردهای مربوطه کنترل می‌شوند. این استاندارد روش آزمون کیفیت را برای سامانه های RTP تعیین می‌کند. همچنین روشی برای تایید مجدد طراحی، در جایی که تغییرات در طراحی، مواد یا فرآیند تولید ایجاد شده و ممکن است برای محصولات مختلف استفاده شود فراهم می‌کند.
این استاندارد ضمیمه‌هایی حاوی اطلاعات مفید مربوط به تضمین کیفیت، نشانه گذاری محصول، جابه جایی و انبار کردن ارائه می‌دهد.